פרטי החברה

חברת MILUSHKA  ח.פ 304200736 משרדי החברה ממוקמים בפתח תקוה והכתובת למשלוח דואר הינה: אסירי ציון 19 פתח תקוה.

את מרכז שרות הלקוחות של החברה ניתן להשיג בימים ראשון עד חמישי בשעות הפעילות 09:00-15:00

בנוסף ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתה :

Galispektor30@gmail.com

אתרMILUSHKA   הינו אתר מכירות , האתר פותח ומופעל ע"י מילושקה בע"מ (להלן "החברה") אשר פרטיה המלאים מפורטים לעיל. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים בתחומי הריון, לידה והורות.

האמור בתקנון זה מתיחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר, על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה , מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיוון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע פעולה לבין החברה

הצגת המוצרים באתר

למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, אך לעתים מוצרים המוצגים  באתר אזלו מהמלאי, במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, תרשם הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף המוצר או הודעה שהפריט יורד מהאתר עד חזרתו למלאי.

רכישה באתר

רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על ידי כל אדם שהינו תושב ישראל או תושב חוץ כשברשותו כרטיס אשראי על שמו, תקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על ידי אחת מבחרות אשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

כמו כן כשברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.

עבור ביצוע הרכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר, או להכנס כאורח.

כאשר נרשמים לאתר יתבקש מבצע הפעולה למסור את הפרטים האישיים כמו שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. בעת הרכישה עצמה יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה/ות באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל הכרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה.

מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או על פי כל דין. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים. בנוסף החברה תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו ( הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו) אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן "הודעת אישור") . תנאי מוקדם לתוקף הפעולה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגביה הכספים עבורה.

החברה לא תשא באחריות לקבל הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

הודעת אישור אינה מחייבת את החברה לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבל המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר  אחר.

במקרה ובו לא אושרה עסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך.

לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר בדואר אלקטרוני של החברה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי מבצע הפעולה וחיוב העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של מבצע  הפעולה ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה , תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על ידי מבצע הפעולה.

הזמנה לא תקינה

כדי שהחברה תוכל לספק למבצע הפעולה את המוצר שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי החברה באופן תקין. כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה.

סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, החברה ממליצה כי מבצע הפעולה יפנה ישירות אל החברה באמצעות הדואר האלקטרוני galispektor30@gmail.com

אם יחול שיבוש או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פריט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים או אי מענה לטלפון שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

פרטיות

כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של החברה ( למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של החברה בכל מקרה). החברה לא תעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר. וזאת רק על מנת להשלים את הפעולות רכישה שבוצעה באתר, למרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, החברה לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.

החברה תהא רשאית לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים לגבי מוצרים בפרטי וחידושים באתר בכלל. אם מבצע פעולה אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל. כמו כן מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שהחברה רשאית למסור את הפרטים שימסרו על ידי מבצע פעולה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע זה לגורמים אחרים, במקרה זה, הנתנונים לא יתיחחסו אל מבצע פעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על פי הנתנונים הסטטיסטיים.

אספקת המוצרים

המוצרים המוצעים למכירה באתר קיימים באספקה במחסני החברה ויסופקו למבצע הפעולה ישירות ממחסני החברה.

זמני אספקה להם מתחייבים החברה מצויינים בדף המוצר של כל מוצר, חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א-ה ,למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים.

המוצרים יסופקו באמצעות שליחים לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה ככתובת למשלוח אשר נרשמה בהודעת האישור. אם המוצר הוזמן לכתובת עסקית יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין.

החברה או מטעמה לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת הסגר קורונה, שביתות, או השבתות, תקלות במערכת המחשב , מערכת תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה או כח עליון כגון מלחמה, מזג אויור וכדומה.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה או הספקים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת משלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יישלחו המוצרים באמצעות דואר ישראל. יובהר זאת כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמך לכל מוצר או בדף המוצר, או בעגלת קניות או הקופה.

החברה תהיה רשראית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.

ביטול רכישה/החלפת מוצרים

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981

ביטול הזמנה יעשה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר

ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני galispektor30@gmail.com

בביטול ההזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

במידה ותהיה ירידת ערך במוצר יש לחברת מילושקה זכות לתבוע את הצרכן.

ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי מסיבות חריגות, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

במידה והמוצר שנשלח למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך לחברה מיד לאחר שנודע לו על פגם במוצר, מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו, היה והמוצר הינו פגום החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון החברה.

לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לחברה. אם סרב מבצע פעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה ר לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.

מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה אלקטרונית של החברה galispektor30@gmail.com עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

אחריות

לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם מבצע הפעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

אחריות על התיקים תינתן לתקופה של 3 חודשים בהצגת הוכחת קניה, בכל הנוגע לפרימות, שבר בחלקי המתכת בלבד.

לאחר תקופה של שלושה חודשים אנו מאפשרים שירות תיקונים בתשלום וזאת לפי עלויות התיקון (לפי המחירון של צוות התופרים, העלול להשתנות מפעם לפעם)

על מנת לתקן את התיק, יש לשלוח את התיק בדואר רשום

וניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בדואר אלקטרוני galispektor30@gmail.com